Kontakt

kontaktujte nás

Kontakt

Provozuje:
VIVO VISION s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 05037263
Spisová značka: C 257338/MSPH Městský soud v Praze


Kontaktovat nás můžete přímo na email eshops@post.cz

Podmínky užití těchto webvých stránek


1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VIVO VISION s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 05037263, Spisová značka: C 257338/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užitím těchto webových stránek jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatel“).

1.2
Uživatel těchto stránek souhlasí se skutečností, že stránky užívá svobodně a doborovolně a je si vědom faktu, že provozovatel těchto stránek neručí za úplnost nebo aktuálnost údajú, uvedených na těchto stránkách. Užitím těchto stránek akceptujete fakt, že stránka může obsahovat technické i faktické chyby a za případné chyby nebo nedostatky nenese provozovat žádnou odpovědnost.

1.3
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4
Uživatel si je vědom, že tyto webové stránky mohou odkazovat na weby třetích stran, jejichž obsah ani provoz nemůže provozovatel těchto stránek žádným způsobem ovlivnit. Uživatel tedy proklikem na externí webové stránky souhlasí s tím, že na dané weby přistupuje s vědomím možných rizik a na vlastní odpovědnost.

1.5
Uživatel nesmí obsah stránek provozovatele jakkoliv dále kopírovat a šířit, prodávat nebo z obsahu jakýmkoliv jiným způsobem získávat peněžitý nebo nepeněžitý výnos.

1.6
Uživatel souhlasí s tím, že veškerý obsah, příadně služby poskytované na stránkách provozovatele konzumuje resp. využívá dobrovlně a na základě své swvobodné vůle.


Podmínky užití sms služeb nebo audiotexových služeb a ochrana osobních údajůZasláním premiové sms nebo voláním na číslo se zvýšeným tarifem udělujete společnosti TOPIC PRESS s.r.o., se sídlem Za klášterem 614, CZ - 742 45 Fulnek, IČO: 48394084 (Dále správce údajů), souhlas se zpracováním osobních údajů.

1.1
Osobní údaje, které budou zpracovány: Telefonní číslo zákazníka, případně údaje uvedené zákazníkem v textu SMS nebo v rámci hovoru na telefonické lince.

1.2
Účelem zpracování osobních údajů je:
- Poskytnutí služby Vám jakožto zákazníkovi (dále jen subjekt údajů).
- Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

1.3
Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení tohoto souhlasu.

1.4
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám

1.5
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

1.6
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.

1.7
Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

1.8
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.